Notice

Know who we are

Notice

 

과                   목

제 35 (당)기

제 34 (전)기

자                    산

 

 

I. 유동자산

12,615,470,912

10,386,685,417

  1. 현금및현금성자산

3,876,175,398

509,892,218

  2. 당기손익-공정가치측정금융자산

4,962,000,000

4,461,115,761

  3. 기타유동금융자산

3,764,145,264

5,415,677,438

  4. 당기법인세자산

13,150,250

-

II. 창업투자자산

24,887,932,346

26,119,055,870

  1. 당기손익-공정가치측정금융자산

20,046,785,417

19,288,207,454

  2. 종속기업 및 관계기업투자

4,841,146,929

6,830,848,416

III. 비유동자산

7,946,003,777

8,590,286,219

  1. 당기손익-공정가치측정금융자산

6,532,887,859

8,090,849,682

  2. 유형자산

304,535,288

207,255,907

  3. 무형자산

134,811,630

134,811,630

  4. 기타비유동금융자산

973,769,000

157,369,000

자     산     총     계

45,449,407,035

45,096,027,506

부                    채

 

 

I. 유동부채

16,118,127,803

11,635,391,756

  1. 단기차입금

-

2,485,750,378

  2. 전환사채

11,021,350,537

6,384,390,374

  3. 당기손익-공정가치측정금융부채

3,892,439,600

1,531,022,400

  4. 기타유동금융부채

1,145,391,116

1,182,968,594

  5. 기타유동부채

58,946,550

51,260,010

II. 비유동부채

559,250,371

402,855,953

  1. 순확정급여부채

525,822,723

353,630,993

  2. 기타비유동금융부채

33,427,648

49,224,960

부     채     총     계

16,677,378,174

12,038,247,709

자                    본

 

 

I. 자본금

31,695,744,500

30,071,090,000

II. 자본잉여금

10,160,945,201

7,615,451,598

III. 기타자본항목

(9,610,395,074)

(9,610,395,074)

IV. 결손금

(3,474,265,766)

4,981,633,273

자     본     총     계

28,772,028,861

33,057,779,797

부 채  및  자 본  총 계

45,449,407,035

45,096,027,506