Notice

Know who we are

Notice

재 무 상 태 표

제 36 (당)기 기말  2021년 12월 31일 현재

제 35 (전)기 기말  2020년 12월 31일 현재

엠벤처투자 주식회사

                              (단위 : 원)

과                   목

주석

제36기(당)기 기말

제35기(전)기 기말

자                    산

 

 

 

I. 유동자산

 

17,009,859,035

12,615,470,912

  1. 현금및현금성자산

4,5

97,133,374

3,876,175,398

  2. 당기손익-공정가치측정금융자산

4,6

7,930,600,000

4,962,000,000

  3. 기타유동금융자산

2,4,8

8,981,965,251

3,764,145,264

  4. 당기법인세자산

 

160,410

13,150,250

II. 창업투자자산

 

30,534,705,402

24,887,932,346

  1. 당기손익-공정가치측정금융자산

4,6

22,966,421,972

20,046,785,417

  2. 종속기업 및 관계기업투자

7

7,568,283,430

4,841,146,929

III. 비유동자산

 

14,128,129,092

7,946,003,777

  1. 당기손익-공정가치측정금융자산

4,6

13,565,544,826

6,532,887,859

  2. 유형자산

9,16

267,580,636

304,535,288

  3. 무형자산

9

134,811,630

134,811,630

  4. 기타비유동금융자산

2,4,8

160,192,000

973,769,000

자     산     총     계

 

61,672,693,529

45,449,407,035

부                    채

 

 

 

I. 유동부채

 

15,908,359,805

16,118,127,803

  1. 단기차입금

4,10

233,800,000

-

  2. 사채

11

4,600,000,000

-

  3. 전환사채

4,12

6,481,192,571

11,021,350,537

  4. 당기손익-공정가치측정금융부채

2,4,13

4,186,823,950

3,892,439,600

  5. 기타유동금융부채

2,4,14,16

339,366,604

1,145,391,116

  6. 기타유동부채

15

67,176,680

58,946,550

II. 비유동부채

 

619,562,860

559,250,371

  1. 순확정급여부채

17

603,074,517

525,822,723

  2. 기타비유동금융부채

2,4,14

16,488,343

33,427,648

부     채     총     계

 

16,527,922,665

16,677,378,174

자                    본

 

 

 

I. 자본금

19

39,199,421,500

31,695,744,500

II. 자본잉여금

19

17,540,240,872

10,160,945,201

III. 기타자본항목

19

(9,607,187,294)

(9,610,395,074)

IV. 결손금

19

(1,987,704,214)

(3,474,265,766)

자     본     총     계

 

45,144,770,864

28,772,028,861

부 채  및  자 본  총 계

 

61,672,693,529

45,449,407,035